Loosduinsekade 560

250.000 k.k.

2571 CR, 'S-GRAVENHAGE

Woonoppervlakte: 89 m²

Puttensestraat 46

395.000 k.k.

2583 PB, 'S-GRAVENHAGE

Woonoppervlakte: 107 m²

Segbroeklaan 196

420.000 k.k.

2565 DR, 'S-GRAVENHAGE

Woonoppervlakte: 107 m²

Segbroeklaan 472

350.000 k.k.

2565 DG, 'S-GRAVENHAGE

Woonoppervlakte: 103 m²

Segbroeklaan 490

350.000 k.k.

2565 DG, 'S-GRAVENHAGE

Woonoppervlakte: 102 m²

Thorbeckelaan 2

350.000 k.k.

2564 BP, 'S-GRAVENHAGE

Woonoppervlakte: 98 m²

Thorbeckelaan 332C

475.000 k.k.

2564 BZ, 'S-GRAVENHAGE

Woonoppervlakte: 121 m²

Vlierboomstraat 618

550.000 k.k.

2564 JP, 'S-GRAVENHAGE

Woonoppervlakte: 148 m²

Werkhovenstraat 15

265.000 k.k.

2546 VA, 'S-GRAVENHAGE

Woonoppervlakte: 63 m²